ХАРТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Моля, обърнете внимание на Член 3:

Право на неприкосновеност на личността
1. Всеки има право на физическа и психическа неприкосновеност.
2. В областта на медицината и на биологията трябва да бъдат зачитани по-специално:
а) свободното и информирано съгласие на заинтересованото лице при определени със закон условия и
ред;
б) забраната на евгенХАРТА ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗичните практики, по-специално на тези, които имат за цел селекцията на хора;
в) забраната за превръщане на човешкото тяло и неговите части в източник на печалба;
г) забраната на репродуктивното клониране на човешки същества;

КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И НА ЧОВЕШКОТО ДОСТОЙНСТВО ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕТО НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА БИОЛОГИЯТА И МЕДИЦИНАТА

Моля, обърнете внимание на Член :Член 2. Върховенство на човека
Интересът и благото на човека имат преимущество над интереса на обществото или този на
науката
КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И НА ЧОВЕШКОТО

By admin